3D Modeling Portfolio

이소연

모델링 포트폴리오 │ –

주로 Maya와 Zbrush를 사용하여 제작했습니다.

3D Modeling Portfolio

이소연

모델링 포트폴리오 │ –

주로 Maya와 Zbrush를 사용하여 제작했습니다.

3D Modeling Portfolio

이소연

모델링 포트폴리오 │ –

주로 Maya와 Zbrush를 사용하여 제작했습니다.